Саветник за заштиту права пацијената

 

Драган Михајловић

 Општина Алексинац

 Канцеларија 47

 Телефон: 018/ 809 009 (060 21 822 11)

 

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Законом о правима пацијената ("Сл.гласник РС" бр. 45/2013 од 22.05.2013.године) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената. Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова. Остваривање наведених права заснива се на партнерском односу пацијента као примаоца здравствених услуга и здравственог радника, односно здравственог сарадника као даваоца здравствених услуга, који је исказан као узајамно поверење и поштовање између пацијента и здравственог радника, односно здравственог сарадника на свим нивоима здравствене заштите. Закон се примењује како на домаће, тако и на стране држављане који остварују здравствену заштиту у Републици Србији, у складу са законом и потврђеним међународним споразумима. Пацијентима су загарантована следећа права:

 • доступност здравствене заштите
 • обавештење
 • слободан избор
 • приватност и поверљивост информација
 • самоодлучивање и пристанак
 • увид у медицинску документацију
 • тајност података
 • пристанак на медицински оглед
 • приговор
 • накнаду штете
 • Обавештење јавности

Дужности пацијената

За време лечења и остваривања здравствене заштите у здравственим установама, пацијенти су дужни да се придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој. У случају да пацијент захтева да прекине лечење, иако га је доктор медицине, односно доктор стоматологије упозорио на могуће последице због овакве одлуке, дужан је да о томе да писмену изјаву.Ако пацијент одбије да да писмену изјаву, сачињава се службена белешка која се чува у медицинској документацији пацијента.

Пацијент је дужан да активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља, да потпуно и истинито информише здравственог радника о свом здравственом стању, као и да се дисциплиновано придржава упутстава и да предузима мере прописане терапије. Односно, дужности пацијента су:

 • Одговорност пацијента за лично здравље
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
 • Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима
JSN Dome is designed by JoomlaShine.com