Позив за прикупљање писмених понуда за закуп простора

На основу чл. 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Сл. Гласник РС“ број 16/2018 и 79/2023), а у вези са чл.149. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр.25/2019 и 92/2023 – аутентично тумачење), на основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Алексинац бр.3/2/2024 од 14.05.2024.године којом је утврђена почетна цена месечног закупа у износу од 400 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, као и Одлуке в.д. директор-а прим. др Горан Видић, спец. ортоп. бр.1748 од 14.05.2024.године, упућује се:

П О З И В

за прикупљање писмених понуда за закуп простора

за обављање апотекарске делатности

Позивате се да, најкасније до 30.05.2024.године до 11 часова, доставите вашу понуду за закуп простора који се налази на самом улазу у ОБ Алексинац (лево од улаза у Општу болницу Алексинац), површине 33 м 2, у улици Момчила Поповића бр. 144, на катастарској парцели бр. 829 општина Алексинац Варош, за обављање апотекарске делатности, на адресу:

 Опште болнице „Алексинац“, ул Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЗАКУП  ПРОСТОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ АПОТЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ – не отварати“.

На коверти треба да се наведе назив, односно пословно име подносиоца понуде, адреса седишта и контакт телефон.

Понуде доставити лично или препорученом поштом у зграду Управе Опште болнице Алексинац.

Обилазак простора који је предмет Огласа може се извршити 23.05.2024. и 24.05.2024.године у периоду од 11,00 до 14,00 часова. Ближе информације се могу добити на контакт телефон 018/804-215.

Критеријум за избор понуде је највиша понуђена цена месечне закупнине.

Право учешћа имају сва правна лица или предузетници на територији Републике Србије, који су код Агенције за привредне регистре регистровани за обављање апотекарске делатности Поступак јавног отварања понуда спроводи Комисија за спровођење поступка прикупљања понуда за давање у закуп у згради Управе Опште болнице Алексинац, у канцеларији број 3, дана 30.05.2024.године са почетком у 11,00 часова. Отварању могу присуствовати сви понуђачи са уредним овлашћењем.

Позив закуп

Образац понуде